ORBA de nieuwe functiewaarderingssystematiek van de sector GEO

In de cao GEO 2020 hebben cao-partijen afgesproken de functiewaarderingssystematiek van ORBA in te voeren. De voorbereidingen worden getroffen om volgend jaar 1 april 2022 ook van start te kunnen gaan met de nieuwe systematiek. 

Zie ook bijgevoegde document: Tekst cao GEO functiewaardering ORBA vanaf 1 april 2022.pdf

Hoe werkt de ORBA methode op sector niveau?

Je werkgever deelt de bedrijfsfuncties in met de functiewaarderingssystematiek GEO volgens de ORBA methode. Uit het functieonderzoek komt het doel van de functie, de positie in de organisatie, de resultaatverwachting en eventueel bezwarende omstandigheden naar voren. Met deze informatie kan je werkgever de functiebeschrijving toetsen aan een voorbeeld functiebeschrijving uit het functieraster. 

LET OP! Voor de nieuwe functiebeschrijvingen in ORBA moet je de hele functiebeschrijving bekijken om te weten of deze verschilt qua inhoud ten opzichte van je huidige beschrijving. Dat een functie dezelfde naam heeft behouden zegt dus helemaal niets. 

Functiehandboek GEO definitief 20220108.pdf

Wat is een functiewaarderingssystematiek?

Je werkgever heeft allerlei functies in het bedrijf om al het werk gedaan te krijgen. Met een functiewaarderingssystematiek kan je de functies binnen de organisatie beschrijven en ten opzichte van elkaar wegen en indelen. Aan de indeling is een salarisschaal gekoppeld. 

Wanneer gaat het in?

Op 1 april 2022 wordt de nieuwe functiewaarderingssystematiek ORBA ingevoerd. Voor nieuwe en te wijzigen functies past jouw werkgever de ORBA systematiek per 1 april 2022 toe. 

Wat is een referentiefunctie?

Dat is een functie die opgenomen is in het functiehandboek voor de sector. De functiebeschrijvingen die jouw werkgever in het bedrijf gebruikt worden aan deze referentiefuncties worden getoetst. Zo gaat iedereen van dezelfde basis uit. 

Wat betekent dat voor mijn huidige functiebeschrijving?

Werkgevers hebben twee jaar de tijd om de ORBA methode in te voeren. Dat betekent dat jouw huidige functiebeschrijving voor 1 april 2024 moet worden getoetst aan het nieuwe systeem en worden ingedeeld.

Wat als de functie-indeling hetzelfde blijft?

Blijft jouw functie door de nieuwe indeling gelijk ingeschaald, dan wijzigt er voor jou niets.

Wat als de functie-indeling hoger wordt?

Wordt jouw functie door de nieuwe indeling hoger ingeschaald, dan wordt je salaris aangepast met ingang van 1 april 2022 naar het nieuwe functieprofiel. 

Wat als de functie-indeling lager wordt?

Is jouw functie door de nieuwe indeling lager ingeschaald, dan vult je werkgever jouw nieuwe lagere salaris aan tot het niveau van jouw oude salaris door middel van een persoonlijke toelage. Deze toelage op jouw salaris geldt zolang je deze functie hebt. De toelage wordt aangepast met stappen die je in je oude schaal nog had kunnen maken, totdat het maximum van de oude schaal is bereikt. Je behoud dus je perspectief in de oude schaal. De toelage is pensioengevend. De toelage wordt geïndexeerd met de cao-verhogingen. 

Wat betekent de invoering van ORBA voor jouw persoonlijke toelage, die je al had voor de invoering van ORBA? 

Blijft jouw functie door de nieuwe indeling gelijk ingeschaald, dan wijzigt er voor jouw persoonlijke toelage niets.
Als jouw functie hoger of lager wordt ingeschaald, dan heeft de invoering van ORBA mogelijk gevolgen voor die “oude” persoonlijke toelage. 
Wat dit betekent voor jouw persoonlijke toelage is afhankelijk van de reden waarom je deze toelage in het verleden hebt gekregen. Dit heeft jouw werkgever bij het toekennen van de toelage aan jou meegedeeld. Weet je het niet zeker? Vraag het dan na bij jouw leidinggevende of HR-collega

Doen alle werkgevers mee?

Werkgevers die van cao-partijen dispensatie hebben gekregen op het huidige functiewaarderingssysteem houden dat ook bij ORBA. 

Wat als ik het niet met de indeling eens ben?

Ben je het niet eens met de indeling, dan kun je hiertegen bezwaar maken. In het handboek lees je hoe. 

Wat als ik het na bezwaar nog niet eens ben met de indeling? 

Wanneer je het niet eens bent met de beslissing van je werkgever op het bezwaarschrift op de indeling van de functie kan je binnen een termijn van vier weken beroep instellen bij de sectorberoepscommissie. Je dient daarvoor een schriftelijk, met argumenten onderbouwd, verzoek in bij de beroepscommissie. De beroepscommissie organiseert een hoorzitting, waar zowel jij als je leidinggevende (namens de werkgever) een toelichting kunnen geven op de reden(en) van beroep en de inhoud van jouw functie. De beroepscommissie geeft binnen een termijn van vier weken na de hoorzitting een indelingsadvies dat, mits unaniem, bindend is voor zowel jou als jouw werkgever. 

Zijn de referentiefuncties in het handboek gewijzigd?

De functies zijn inhoudelijk opnieuw beschreven. Dat betekent dat je dus altijd goed moet kijken naar de beschrijving van de referentiefunctie. 

Als de functienaam hetzelfde is wijzigt er toch niets?

Nee, dat hoeft niet het geval te zijn. Alle functiebeschrijvingen zijn bekeken en zo nodig aangepast aan de praktijk van nu. Je moet dus altijd kijken naar de tekst van de referentiefunctie in het handboek. 

De referentiefunctie in het handboek is anders ingedeeld dan in de huidige cao

Er zijn een aantal voorbeeldfuncties in het handboek ORBA die op de sector-indeling afwijken van het oude cao-systeem. 
Dat zijn de volgende functies:

 • Medewerker openbare ruimte B
 • Medewerker receptie
 • Monteur
 • Depothouder
 • Meewerkend voorman beheer openbare ruimte
 • Technisch Specialist
 • Sales Supportmedewerker
 • Veiligheidskundige
 • Hoofd Verkoop
 • Inkoper
 • Project ontwikkelaar
 • Business controller
Betekent dit dan ook dat ik hoger of lager ingeschaald word? 

Dat hoeft niet per sé het geval te zijn. De functiebeschrijvingen van de medewerkers Beheer Openbare Ruimte zijn inhoudelijk anders in de ORBA methode dan eerder in de cao. De functiebeschrijvingen van de bedrijven moeten getoetst worden aan deze nieuwe referentiefunctie. 

Delen