Tijdelijke regeling voor mensen met zware beroepen

Op gunstige voorwaarden eerder stoppen met werken?

Voor wie een zwaar beroep heeft of om andere redenen verwacht niet gezond te kunnen doorwerken tot aan de aow-leeftijd, is er de regeling voor vervroegde uittreding (RVU). Tot en met 31 december 2025 gelden hiervoor volgens het pensioenakkoord gunstige voorwaarden. Ook werknemers in de GEO-sector kunnen hiervan in individuele gevallen gebruikmaken; de cao van de sector GEO kent geen aanvullende afspraken die van de algemene regeling afwijken.

Met de RVU gaan werknemers eerder uit dienst en hebben ze een financiële overbruging tot aan hun pensioen/aow. Deze regeling is niet nieuw. Wat wél nieuw is, zijn de voorwaarden. De regel is dat werkgevers belasting (een boete) betalen over de uitkering die zij verstrekken: een eindheffing van 52 procent. In de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025 geldt echter een gunstiger regeling : alleen over dát deel van de uitkering dat hoger is dan de aow-uitkering zou zijn, betaalt de werkgever belasting. Dat betekent concreet een boetevrije vergoeding van € 22.164 per jaar ofwel € 1.847 per maand. Deze overgangsregeling geldt voor werknemers die zijn geboren tussen 1955 en 1961. De uitkering wordt in één keer verstrekt of per maand.

Hoe zitten de regels in elkaar?
De afspraak over de tijdelijke boetevrijstelling hebben werkgevers en werknemers gemaakt in het pensioenakkoord. De regeling is bedoeld voor mensen die zwaar werk verrichten en te weinig tijd hadden om zich voor te bereiden op een latere aow-leeftijd. 

In de cao GEO zijn geen aanvullende afspraken gemaakt over de RVU. Dat betekent dat werkgevers en werknemers van deze wettelijke regeling gebruik kunnen maken volgens deze voorwaarden. Werknemer en werkgever moeten het er dan over eens zijn dat de werknemer niet in staat is 0m gezond tot aan de aow-leeftijd te kunnen werken. Als werknemer heb je dus niet eenzijdig recht op de regeling. De werknemer moet daarnaast ook aan de andere voorwaarden van de RVU-regeling voldoen (die hebben onder meer te maken met de leeftijd).
Werkgevers en werknemers die van de regeling gebruik willen maken, stellen doorgaans een vaststellingovereenkomst op. De werknemer neemt dan zelf ontslag en heeft geen recht op een ww-uitkering. 

Als je van deze regeling gebruik wilt maken, laat je dan eerst goed adviseren over de voor- en nadelen in jouw situatie.
 

Eerder stoppen met werken: afspraken in de GEO-sector
De cao GEO 2021-2022 kent een aantal afspraken voor medewerkers die kort voor hun pensioen zitten.

Duurzaam inzetbare medewerkers
Investeren in duurzame inzetbaarheid van onze collega’s is een belangrijk speerpunt. Gezond, productief en met plezier je werk kunnen doen tot aow-gerechtigde leeftijd is daarbij het uitgangspunt. Daarvoor zijn de volgende afspraken gemaakt. 

De generatieregeling
De generatieregeling geeft je de mogelijkheid om minder te gaan werken terwijl je salaris in verhouding minder daalt. Bovendien behoud je je volledige pensioenopbouw. Deze regeling wordt tijdelijk verlengd voor vijf jaar en loopt nu tot en met 2025. De generatieregeling is daarnaast verruimd. Val je in de doelgroep, dan kun je een jaar eerder instappen, want de termijn is van vijf naar zes jaar voor aow-leeftijd opgerekt. En aan de staffel is de optie 90-95-100  toegevoegd.

Financieel advies
Om te bepalen of de generatieregeling aantrekkelijk voor je is, heb je inzicht nodig in je financiële situatie tot aan de aow en ook daarna. We hebben afgesproken dat je voorafgaand aan deelname aan de generatieregeling onafhankelijk financieel advies kunt inwinnen bij een van de geselecteerde partijen. Ook kun je meer informatie verkrijgen bij je werkgever.

Alternatief voor de generatieregeling
De generatieregeling is tijdelijk. We gaan samen met deskundigen een alternatief uitwerken, zodat iedereen in de sector gezond de aow-leeftijd kan bereiken. De nieuwe pensioenwetgeving biedt daarin verschillende aanknopingspunten, zoals verlofsparen en subsidies voor duurzame inzetbaarheid. 

Andere afspraken in de cao

Ander werk
In de generatieregeling blijf je je eigen werk doen, maar je werkt minder uren. Het kan ook dat je ander werk gaat doen. Als dit een lager betaalde functie is, dan kun je je werkgever op grond van de cao vragen om je pensioenopbouw voort te zetten op basis van je eerdere functie.

 

Delen