HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Delen

1.1. Definities en begrippen

In  bijlage 13 van deze cao vind je een begrippenlijst. Ook kun je in de tekst klikken op de onderstreepte woorden om bij de uitleg terecht te komen.  

Werkgever
Het bedrijf dat lid is van de WENB sector GEO. De aangesloten werkgevers staan in bijlage 1  van deze cao.   Bedrijven die lid worden van de WENB tijdens de looptijd van de cao, vallen vanaf het moment van lidmaatschap onder de werkingssfeer van de cao.  

Werkenden 
Alle personen werkzaam bij de werkgever. Dat kunnen werknemers zijn of personen met een andere vorm van een arbeidsrelatie. 

Werknemer 
De persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam is bij de werkgever.  

Werknemer doelgroep Banenafspraak: 
De persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam is bij de werkgever en valt onder de doelgroep Banenafspraak.  

Uitzendkracht:  
De persoon die op basis van een uitzendovereenkomst als uitzendkracht werkzaamheden verricht bij de werkgever.  

ZZP 
De persoon die op basis van een overeenkomst van opdracht of aanneming van werk werkzaamheden verricht bij de werkgever.  

Delen

1.2. Werkingssfeer

Deze cao is van toepassing op de werkgever en de werknemer die een arbeidsovereenkomst zijn aangegaan en waarvan de werkzaamheden bij de werkgever vallen onder de bedrijfsactiviteiten voor Services of Proces.  

Cao GEO onderdeel Services en Proces 
De sector GEO kent twee typen bedrijven de Services-bedrijven en de Proces-bedrijven.  
De cao GEO is één cao en bestaat uit twee boekjes. Een boekje Services en een boekje Proces.  

a. Services-bedrijven 
Onder de werkingssfeer van het deel Services vallen de bedrijven of bedrijfsonderdelen en de daarbij behorende ondersteunende (staf)afdelingen die in hoofdzaak diensten en activiteiten verrichten die arbeidsintensief van aard zijn en die betrekking hebben op: 

 1. het inzamelen, transporteren, overslaan, handmatig of mechanisch scheiden, handmatig of mechanisch composteren, (voor)sorteren, storten, reinigen (niet zijnde industrieel reinigen) en recyclen van vaste, vloeibare, gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen van huishoudens, overheid, MKB en Industrie; 
 2. werkzaamheden in de Openbare Ruimte waaronder groenvoorziening, onderhoud van sportvelden, begraafplaatsen, riolering en speelvoorzieningen, (klein) onderhoud van wegen en straten, het beheer en onderhoud van openbare (straat)verlichting, onkruid- en ongediertebestrijding, kolken- en straatreiniging, het verwijderen van zwerfvuil, ondersteuning bij evenementen en de exploitatie van (week)markten. 

b. Proces-bedrijven 
Onder de werkingssfeer van het deel Proces vallen de bedrijven of bedrijfsonderdelen en daarbij behorende ondersteunende (staf)afdelingen die in hoofdzaak diensten en activiteiten verrichten die kapitaalsintensief van aard zijn en die betrekking hebben op: het verbranden, vergisten, procesmatig scheiden en procesmatig composteren van vaste en vloeibare, gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen van huishoudens, overheid, Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en Industrie. 

Indeling in Services of Proces 
Jouw werkgever stelt vast of het bedrijf valt onder het onderdeel Services of het onderdeel Proces van deze cao. Hij doet dit op basis van de hoofdactiviteiten van het bedrijf. Hierbij vergelijkt hij de werkingssfeer van deze cao met de hoofdactiviteiten. Is er meer dan één hoofdactiviteit in één bedrijf, dan kan jouw werkgever de indeling in het toepasselijke onderdeel van deze cao vaststellen per bedrijfsonderdeel. 

In bijlage 1 vind je de hoofdindeling van de bedrijven in de onderdelen Services en Proces.  

Dit is de situatie zoals die geldt bij het afsluiten van deze cao.  

De cao is van toepassing op: 
De werknemer die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam is bij de werkgever.  

De cao is gedeeltelijk van toepassing op: 

 

De cao is niet van toepassing op: 
Statutair directeuren, vakantiekrachten en medewerkers die werkzaam zijn bij de Beroeps opleidende Leerweg (BOL). 

Bijzondere bepalingen werkenden:  
In bijlage 3A en 3B zijn bepalingen opgenomen over uitzendkrachten en ZZP’ers. 

Delen

1.3. Opzegging of automatische verlenging van de cao

De cao geldt van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2024. Elke cao-partij kan de cao opzeggen. Dit moet ten minste 3 maanden voor de afloopdatum van deze cao gebeuren. De partij die opzegt doet dit door een aangetekende brief te sturen aan de andere partijen.

Als geen van de partijen de cao opzegt dan wordt deze cao met 1 jaar verlengd.

Onderhandelingen over een nieuwe cao
Tijdens onderhandelingen over een nieuwe cao blijven de afspraken van deze cao van kracht.

Delen

1.4. Tussentijdse wijziging

Bij sociaal of economische omstandigheden kan zowel de WENB als elke afzonderlijke vakbond vragen de cao tussentijds te wijzigen. WENB en vakbonden gaan hierover dan met elkaar in overleg. 

Delen

1.5. Naleving cao

Werkgevers en werknemers zullen deze cao naleven en handhaven. Cao-partijen bevorderen dat hun leden dat doen. 

Delen

1.6. Standaard cao

Deze cao is een standaard cao. De afspraken in deze cao gelden voor alle werknemers. Afwijkingen – zowel in het nadeel als in het voordeel van jou als werknemer – zijn niet toegestaan, behalve als dit nadrukkelijk in deze cao is aangegeven. 

Jouw werkgever kan bij sommige artikelen in deze cao afwijken van het standaardkarakter. Dit is bij het betreffende artikel aangegeven. Jouw werkgever kan van dat artikel afwijken als hij vindt dat dit noodzakelijk is op grond van bijzondere lokale omstandigheden of bedrijfsspecifieke situaties. Deze afwijking moet hij eerst met de vakbonden overeenkomen. 

Jouw werkgever en de vakbonden maken concrete afspraken over de afwijkingen. In die afspraken staat in ieder geval:

 • voor welke bedrijfsonderdelen en/of functies de afspraken gelden;
 • hoe lang deze afspraken gelden, en
 • voor zover van toepassing, de hoogte van toeslagen en/of vergoedingen.


Je werkgever kan op bedrijfsniveau in overleg met de vakbonden afwijken van de volgende cao bepalingen:

Arbeidsduur en werktijden.

 • In bedrijfsspecifieke gevallen kan je werkgever op bedrijfsniveau (tijdelijk) afwijken van de bepalingen 2 tot en met 6 van hoofdstuk 3. Tijdelijke afwijkingen zijn ook mogelijk in de vorm van een pilot. Afwijkingen zijn alleen toegestaan als die binnen de kaders van de ATW vallen. De gevolgen voor de vergoedingen en de berekening van vakantie-uren wordt integraal met de vakbonden besproken.

 

Werk en verlof.

 • Je werkgever kan op bedrijfsniveau afwijken van artikel 3 van hoofdstuk 4 ten aanzien van de bovenwettelijke vakantie-uren op bedrijfsniveau als dit overeengekomen is met de vakbonden.

 

Werk en inkomen.

 • Je werkgever kan op bedrijfsniveau afwijken van artikel 3, 56 en 10 van hoofdstuk 5. In bedrijfsspecifieke gevallen of bijzondere lokale omstandigheden kan je werkgever (tijdelijke) maatregelen treffen over de salaristabel in de vorm van (tijdelijke) toeslagen en/of vergoedingen. Afwijking van de salarisschalen is niet toegestaan. De afwijking mag niet in strijd zijn met het pensioenreglement.

 

Pilot Jaarurensystematiek (jus).

 • In het kader van de pilot jus in de cao GEO 2022-2024 kunnen afwijkende afspraken van de cao GEO worden gemaakt.

 

Jouw werkgever en de vakbonden melden de gemaakte afspraken aan het secretariaat van de WENB. De WENB houdt alle afspraken bij die op bedrijfsniveau zijn gemaakt. 
 

Delen

1.7. Ontheffing van de cao

Op het moment dat een organisatie wil aansluiten bij de WENB en daarmee werkgever wordt onder deze cao kan vooraf toestemming worden gevraagd bij de Commissie van Advies om af te wijken op gebied van pensioen en sociale zekerheid. 

In bijlage 1 staat welke bedrijven een ontheffing hebben gekregen, voor welke bepalingen zij ontheffing hebben gekregen en met welke bedrijven bedrijfsspecifieke afspraken zijn gemaakt, bijvoorbeeld in een Toetredingsprotocol.

Delen

1.8. Uitvoering

Voor de uitvoering van de afspraken in deze cao kan jouw werkgever nadere uitvoeringsregels op bedrijfsniveau vaststellen.  

Delen

1.9. Ter beschikkingstelling cao

Je werkgever stelt jou de tekst van de cao kosteloos (digitaal) ter beschikking. Je vindt de cao ook op www.cao-geo.nl.

Delen

1.10. Commissie van Advies

Verzoek aan de Commissie van Advies 
Aan de Commissie van Advies kan worden voorgelegd: 

 • Alle verzoeken over de uitleg en toepassing van deze cao. Individuele geschillen tussen werkgever en werknemer over de (collectieve)arbeidsovereenkomst of verzoeken die betrekking hebben op een lopend geschil bij de rechter worden niet door de Commissie in behandeling genomen.  
 • Alle verzoeken van leden en aspirant leden van de WENB tot ontheffing van bepalingen van deze cao op het gebied van functiewaarderingssystematiek, pensioen en sociale zekerheid, met uitzondering van de afspraken uit het VPL-akkoord. 

 

Samenstelling Commissie 
De commissie van advies bestaat uit vier leden: 

 • 2 gekozen leden door vakbonden; 
 • 2 gekozen leden door werkgevers. 

De WENB stelt een secretaris voor de commissie beschikbaar. 

Procedure 

 • Een verzoek over de uitleg en toepassing van de cao wordt gemotiveerd ingediend bij het secretariaat van de WENB.  
 • Het verzoek wordt binnen vier weken schriftelijk of per mail (info@wenb.nl) ingediend nadat de aanleiding tot het verzoek is ontstaan. 
 • Een verzoek tot ontheffing moet ruim voor de gewenste datum van ingang schriftelijk onderbouwd en gemotiveerd worden ingediend bij het secretariaat van de WENB.  
 • De Commissie informeert de indiener van het verzoek over de wijze waarop en de termijn waarbinnen de Commissie het verzoek in behandeling neemt en wanneer de Commissie een inhoudelijke reactie op het verzoek kan geven. 
Delen