BIJLAGE 4: FUNCTIEWAARDERING

Op 1 april 2022 wordt de nieuwe functiewaarderingssystematiek ORBA ingevoerd. Voor nieuwe en te wijzigen functies past de werkgever de ORBA systematiek per 1 april 2022 toe. Voor de reeds bestaande functiebeschrijvingen implementeren werkgevers de nieuwe systematiek uiterlijk op 1 april 2024 in hun organisatie door de functiebeschrijving te toetsen aan het functieraster en in te delen. 
Werkgevers die ontheffing hebben gekregen bij toetreding tot deze cao op grond van artikel 1.7. behouden deze dispensatie. 

Je werkgever deelt de bedrijfsfuncties in met de functiewaarderingssystematiek GEO volgens de ORBA methode. Uit het functieonderzoek komt het doel van de functie, de positie in de organisatie, de resultaatverwachting en eventueel bezwarende omstandigheden naar voren. Met deze informatie kan je werkgever een vergelijkbare functie uit het functieraster toetsen. Als de vergelijking afwijkt van de gekozen referentiefunctie, dan kun je de functie zelf indelen bij de best passende functiegroep. In het handboek is uitgebreid beschreven hoe je werkgever dat moet doen. Het handboek is te vinden op de site van de WENB en van de cao-geo. 

Bezwarenprocedure functiewaardering
Ben je het niet eens met de indeling, dan kun je hiertegen bezwaar maken. In het handboek is opgenomen hoe je dat kunt doen. Je kan alleen bezwaar maken op de toepassing van het FUWA systeem op de indeling van de functie die door jou wordt vervuld. Bezwaren tegen de in de cao vastgestelde functieprofielen en andere onderdelen van het systeem zelf zijn niet ontvankelijk.

Iedere werkgever heeft een bezwarenprocedure functiewaardering. 

Sectorberoepscommissie

Wanneer je het niet eens bent met de beslissing van je werkgever op het bezwaarschrift op de indeling van de functie kan je binnen een termijn vier weken beroep instellen bij de sectorberoepscommissie. Je dient daarvoor een schriftelijk, met argumenten onderbouwd, verzoek in bij de beroepscommissie. De beroepscommissie organiseert een hoorzitting, waar zowel jij als je leidinggevende (namens de werkgever) een toelichting kunnen geven op de reden(en) van beroep en de inhoud en organisatorische context van jouw functie. De Beroepscommissie geeft binnen een termijn van vier weken na de hoorzitting een indelingsadvies dat, mits unaniem, bindend is voor zowel jou als jouw werkgever. 
 
De Beroepscommissie FUWA GEO is door cao-partijen ingesteld en bestaat uit een ORBA-deskundige van de AWVN namens de werkgevers en een ORBA-deskundige vanuit de bij deze cao betrokken vakbonden namens de werknemers. De twee ORBA-deskundigen hebben de opdracht om de door de werknemers ingediende beroepszaken te behandelen en tot een gezamenlijk indelingsadvies te komen. In geval van unanimiteit is dit indelingsadvies bindend voor werkgevers en werknemer(s). De beroepscommissie behandelt uitsluitend beroepen tegen de indeling van de functies, niet tegen de inhoud van de functiebeschrijvingen. Het secretariaat van de commissie wordt verzorgd door de WENB. 
 


Ga je direct naar de rechter en dien je geen bezwaarschrift in of maak je geen gebruik van je recht op beroep, dan kan je niet alsnog overgaan tot het indienen van een bezwaarschrift of het instellen van beroep.
 
 

 

Delen