BIJLAGE 8: UITVOERINGSREGELING OVERWERK

Uitvoeringsregeling weekvenster overwerk 

Sinds 1 januari 2006 wordt overwerk per week vastgesteld. Cao-partijen hebben daarvoor een uitvoeringsregeling opgesteld (sideletter bij cao Afval & Milieu 1 april 2005-2007). Klanten en opdrachtgevers verwachten een betere bereikbaarheid en ruimere beschikbaarheid. In de cao GEO 2018-2019 zijn aanpassingen gedaan in het weekvenster en het dagvenster. Naar aanleiding van deze wijzigingen is de uitvoeringsregeling weekvenster overwerk door cao-partijen aangepast.  

Uitgangspunten en kaders 
Door het aanpassen weekvenster en dagvenster is het mogelijk de inzet van medewerkers beter te kunnen spreiden en af te stemmen op het werkaanbod waarmee de wendbaarheid van de bedrijven en de medewerkers verder worden vergroot.  

Weekvenster en dagvenster 
Voor een regeling van arbeidstijden behoren de uren van maandag tot en met zaterdag van 06.00 uur tot 22.00 uur tot het normale patroon. Het dagvenster is van 06.00 tot 22.00 uur. Medewerkers kunnen in het weekvenster van 6 dagen maximaal 5 dagen worden ingeroosterd. De medewerker kan maximaal 2 zaterdagen per maand worden ingeroosterd. Meer zaterdagen per maand werken is mogelijk als je daarmee instemt of als de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken. In dat geval heeft je werkgever hierover overeenstemming met de ondernemingsraad. Werd je voor 1 januari 2018 al meer dan 2 zaterdagen ingeroosterd, dan gaan we er van uit dat de bedrijfsomstandigheden het werken op zaterdag noodzakelijk maken. Ook als je werkzaam bent in de volcontinudienst kun je meer dan 2 zaterdagen per maand worden ingeroosterd.  

Werk je op tijden buiten het dagvenster, dan ontvang je daarvoor een toeslag. Dat geldt ook voor het werken op de zaterdag of zondag en feestdagen.  

Vaststellen werktijden en roosters 
Het vaststellen van werktijden en roosters gebeurt binnen de wettelijke kaders van de Arbeidstijdenwet, de WOR en de cao. Je werkgever zal de roosters en werktijden zoveel mogelijk afstemmen op het werkaanbod. Daarbij verplicht de ATW je werkgever voor zover redelijkerwijs kan worden gevergd, rekening te houden met jouw persoonlijke omstandigheden. Het kan voorkomen dat er incidenteel meer werk is dan voorzien. In zo’n geval kan een werkgever je vragen over te werken voor zover het bedrijfsbelang dit vordert. Je bent verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen.  

Wat is overwerk? 

“Overuren zijn die uren waarmee de al dan niet volgens rooster vastgestelde arbeidstijd per week wordt overschreden.” 

Al dan niet volgens rooster vastgestelde arbeidstijd per week wil zeggen: 

 • Arbeidstijd per week: hoeveel uren wordt de medewerker geacht in die week te werken. 
  Of de medewerker volgens rooster werkt of niet is niet van belang.  
 • Week: de week loopt van maandag tot en met zondag 

 

Werkzaamheden die voorafgaand en/of aansluitend aan de gebruikelijke werktijd per dag in totaal minder dan een half uur duren worden niet als overwerk beschouwd.  

Werk je op een dag in een week meer uren dan vastgesteld, maar compenseer je deze extra gewerkte uren binnen dezelfde week door op een andere dag eerder naar huis te gaan, dan is er geen sprake van overwerk.   
Aan het einde van de week is dus pas vast te stellen of er wel of geen sprake is van overwerk. 

Werk je niet volgens rooster  

Als je niet volgens rooster werkt heb je met je werkgever afspraken gemaakt over je te werken uren per week. De cao GEO gaat uit van een gemiddelde van 40 uur per week op jaarbasis bij een fulltime dienstverband.  

Heb je met je werkgever afgesproken dat je standaard 40 uur per week werkt en vraagt je werkgever meer te werken om een klus af te maken? Dan zijn de uren boven de 40 uur per week overwerk.  

Sommige medewerkers hebben een zekere vrijheid in het bepalen van de werktijden. Heb je met je werkgever wisselende arbeidstijden afgesproken dan is er niet snel sprake van overwerk. Als je werkgever verlangt dat je op een aantal momenten aanwezig of beschikbaar moet zijn (bijvoorbeeld afdelingsoverleg of andere bijeenkomsten) en ben je daarnaast vrij om je uren in te vullen, dan is er bij overschrijding van 40 uur geen sprake van overwerk. Dit compenseer je op een ander moment. Uitgangspunt is dat er afstemming plaatsvindt tussen leidinggevende en medewerker hoe de arbeidstijd wordt ingevuld zodat het zo gunstig mogelijk is voor zowel de werkgever als de medewerker.  

Werk je volgens rooster 

Rooster 
Als je werktijd wordt ingeroosterd is voorafgaand duidelijk wat de vastgestelde arbeidstijd per week is. Werk je in opdracht van je werkgever in een week meer uren dan je was ingeroosterd dan is er sprake van overwerk.  

Consignatiediensten 
Als je bent ingeroosterd in een consignatiedienst ontvang je een vaste vergoeding voor het beschikbaar zijn. Word je daadwerkelijk opgeroepen dan is er voor die gewerkte uren sprake van overwerk of in geval van deeltijd werken meerwerk.   

Onregelmatig werken 
Als je bent ingedeeld in een rooster met onregelmatige werktijden ontvang je voor deze onregelmatige uren een toeslag. Ook bij het werken in onregelmatige diensten is het mogelijk dat je wordt gevraagd over te werken. Je ontvangt dan enkel de vergoeding voor overwerk en niet de vergoeding voor onregelmatig werken.  

Ploegendienst 
Als je bent in gedeeld in de ploegendienst ontvang je daarvoor een toeslag. Ook bij het werken in onregelmatige diensten is het mogelijk dat je wordt gevraagd over te werken of meer te werken. Je ontvangt dan enkel de vergoeding voor overwerk of meerwerk en niet de vergoeding voor onregelmatig werken. 

Verlof   
Als je verlof opneemt telt dit mee als arbeidstijd. 
 

Op grond van de ATW (artikel 5:2) telt als arbeidstijd mee: 

 • Vakantie   
 • Cao-partijen hebben afgesproken dat onder vakantie in deze uitvoeringsregeling alle soorten van verlof wordt verstaan, zoals seniorenverlof, ouderschapsverlof, opname ADV uren en de vergoeding voor overwerk in vrije tijd.  
 • Uitoefening van je taak in het kader van het medezeggenschapsorgaan, de ondernemingsraad 
 • Ziekte  
 • Calamiteitenverlof bij onvoorziene of zeer persoonlijke omstandigheden (artikel 4:1 lid 1 Wet Arbeid en Zorg).  

 

Vaststellen of er sprake is van overwerk  
Aan het einde van een week wordt vastgesteld of er sprake is van overuren en de hoogte van de vergoeding. Voor overuren ontvang je een vergoeding in geld of tijd en een toeslag als je bent ingedeeld in een van de salarisschalen A tot en met I.  
Het is niet de bedoeling dat achteraf geschoven wordt met overuren zodat zoveel mogelijk uren worden vergoed onder een laag overwerkpercentage. Het vaststellen van overwerk op weekbasis heeft als doel de wendbaarheid te vergroten, niet om kosten te besparen.  

De vergoeding voor overwerk  
Medewerkers ingedeeld in schaal A tot en met I komen in aanmerking voor een vergoeding voor overuren in geld of tijd en een overwerktoeslag.  

Vergoeding in geld of tijd

 1. Vergoeding in geld: 
  Uitgangspunt is dat de vergoeding voor overwerk in geld wordt uitbetaald. De hoogte van de vergoeding bereken je door de tijd die je hebt overgewerkt te vermenigvuldigen met je uurloon.  
 2. Vergoeding in tijd: 
  Je krijgt geen vergoeding in geld als door het overwerk de normen van de ATW worden overschreden. Je maakt samen met je werkgever afspraken over het opnemen van de vergoeding in tijd. Je werkgever houdt bij het inplannen van de tijd zoveel mogelijk rekening met jouw wensen. Je kan ook zelf vragen om je vergoeding in tijd te krijgen. Je werkgever kan dit weigeren als daarmee een gerechtvaardigd bedrijfsbelang in het geding komt. Je werkgever zal dit motiveren.  

De overwerkvergoeding in tijd moet in het kwartaal van overwerk worden opgenomen. Wel mag je 8 uur per kwartaal meenemen naar het volgende kwartaal. Aan het einde van ieder kwartaal wordt de tijd die je niet hebt opgenomen uitbetaald. Je werkgever kan de periode voor het opnemen van de vergoeding in tijd verlengen tot maximaal een (kalender)jaar. Ook kan je werkgever het aantal uren dat je mee mag nemen verhogen naar maximaal 80 uur op jaarbasis*.  

*Over het jaar 2022 kun je maximaal 80 uur meenemen als verlof naar 2023. Als je wilt,  kun je dit mee te nemen saldo over 2022 zelf aanvullen tot 80 uur uit andere cao-middelen. Hierbij wordt voor de 80 uur uitgegaan van een voltijd dienstverband, anders is dit naar rato van je arbeidsduur. 
Dit tijd-voor-tijd verlofsaldo van maximaal 80 uur kun je uiterlijk 1 januari 2026 storten in de externe verlofspaarregeling (mits deze is ingericht) of opnemen als verlof.

Overwerktoeslag 
Naast de vergoeding in geld of tijd ontvang je voor overwerk een toeslag op basis van onderstaande tabel: 

Tijdstip van overwerk  Toeslag overwerk 
Maandag tot en met zaterdag* 50% 
Zondag 100% 
Feestdagen 100% 

*Was je op of voor 1 oktober 1998 al in dienst en was de cao 1998 van toepassing, dan krijg je een toeslag van 100% voor overwerk op zaterdag.  
 

Deeltijd meerwerk en overwerk  
Werk je in deeltijd dan is er sprake van overuren zodra je in opdracht van je werkgever meer dan 40 uur per week werkt. De vergoeding voor overwerk geldt dan.  
Werk je in opdracht van je werkgever boven het voor jouw geldende rooster of als je niet volgens rooster werkt boven jouw wekelijkse arbeidsduur, maar minder dan 40 uur per week, dan is sprake van meerwerk. Je ontvangt daarvoor een vergoeding op basis van onderstaande tabel. In deze toeslag zijn de vakantie-uitkering, verlof en eventuele andere beloningscomponenten inbegrepen.  

Gewerkte uren boven jouw arbeidsduur bij deeltijd  Toeslag  
Maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 en 22.00 uur 20% 
Maandag tot en met vrijdag tussen 22.00 en 06.00 uur 50% 
Zaterdag  50% 
Zondag 100% 
Feestdagen 100% 

 

Voorbeelden wel of geen overwerk 

Geen rooster 

1. Geen rooster geen overwerk 

1. Medewerker fulltime dienstverband  

(werkt 40 uur gemiddeld binnen kaders van dagdienst, 06.00 – 22.00 uur)  

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 
09.00- 17.00 uur 09.00- 17.00 uur 09.00- 19.00 uur 09.00- 17.00 uur 09.00- 15.00 uur 

Medewerker werkt op woensdag langer door (+ 2 uur), maar kan op vrijdag eerder naar huis (-2 uur).  

Geen sprake van overwerk 

 

2. Geen rooster wel overwerk  

2.  Medewerker fulltime dienstverband  

(werkt 40 uur gemiddeld binnen kaders van dagdienst, 06.00 – 22.00 uur)  

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 
09.00- 17.00 uur 09.00- 17.00 uur 09.00- 19.00 uur 09.00- 17.00 uur 09.00- 17.00 uur 

Medewerker werkt op woensdag langer door (+ 2 uur). 

Overwerk: 2 uur  

Overwerkvergoeding: 2 uur in geld tegen uurloon + een toeslag van 50% over deze 2 uur.  

 

3. Geen rooster wel overwerk  

3. Medewerker fulltime dienstverband 

 (werkt 40 uur gemiddeld binnen kaders van dagdienst, 06.00 – 22.00 uur)  

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 
09.00- 17.00 uur 09.00 -17.00 uur 

Verlof  

8 uur 

09.00- 17.00 uur 09.00- 19.00 uur 

Medewerker heeft woensdag een verlofdag (8 uur) en werkt op vrijdag langer door (+ 2 uur). 

Overwerk: 2 uur  

Overwerkvergoeding: 2 uur in geld tegen uurloon + een toeslag van 50% over deze 2 uur. 

 

4. Geen rooster wel overwerk  

4. Medewerker fulltime dienstverband  

(werkt 40 uur gemiddeld binnen kaders van dagdienst, 06.00 – 22.00 uur)  

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 
09.00- 17.00 uur 09.00 -17.00 uur 

Verlof  

8 uur  

09.00- 17.00 uur 09.00- 17.00 uur 09.00- 12.00 uur 

Medewerker heeft woensdag een verlofdag (8 uur) en werkt op zaterdag extra (+ 3 uur). 

Overwerk: 3 uur  

Overwerkvergoeding: 3 uur in geld tegen uurloon + een toeslag van 50% over deze 3 uur. 

NB: was deze medewerker voor 1 oktober 1998 al in dienst en was de cao 1998 van toepassing, dan geldt een toeslag van 100% voor overwerk op zaterdag. 

 

Volgens rooster 

1. Wel rooster geen overwerk 

1. Medewerker fulltime dienstverband (werkt volgens rooster)  
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 
08.00- 16.00 uur 08.00- 16.00 uur 

08.00- 16.00 uur 

16.00 – 18.00 uur boven rooster 

08.00- 16.00 uur 

08.00- 16.00 uur 

Gaat om 14.00 uur naar huis  

Medewerker werkt op woensdag langer door (+ 2 uur), maar kan op vrijdag eerder naar huis (-2 uur).  

Geen sprake van overwerk 

 

2. Wel rooster wel overwerk  

2. Medewerker fulltime dienstverband  

(werkt volgens rooster deze week 40 uur en P-90 norm van toepassing) 

maandag dinsdag woensdag donderdag Vrijdag zaterdag zondag 
8.00- 16.00 uur 8.00 uur- 16.00 uur 8.00- 16.00 uur 8.00- 16.00 uur 

8.00- 14.00 uur;  

14.00 – 16.00  

2 uur verplicht aanwezig, werkt niet (kantineuren) 

8.00- 12.00 uur 

boven rooster  

Medewerker werkt 4 uur op zaterdag boven rooster 

Overwerk: 4 uur  

Overwerkvergoeding: 4 uur in geld tegen uurloon + een toeslag van 50% over deze 4 uur. 

NB: was deze medewerker voor 1 oktober 1998 al in dienst en was de cao 1998 van toepassing, dan geldt een toeslag van 100% voor overwerk op zaterdag. 

 

3. Wel rooster wel overwerk bij wisselende arbeidstijden per week 

3. a Medewerker fulltime dienstverband; werkt volgens rooster om de week 35 uur/45 uur  

Deze week 35 uur ingeroosterd   

maandag dinsdag woensdag donderdag Vrijdag zaterdag zondag 
8.00- 16.00 uur 8.00 uur- 16.00 uur 8.00- 16.00 uur 8.00- 16.00 uur 8.00- 11.00 uur 

8.00- 12.00 uur 

boven rooster 

Medewerker werkt 4 uur op zaterdag boven rooster.  

Overwerk: 4 uur  

Overwerkvergoeding: 4 uur in geld tegen uurloon + een toeslag van 50% over deze 4 uur. 

NB: was deze medewerker voor 1 oktober 1998 al in dienst en was de cao 1998 van toepassing, dan geldt een toeslag van 100% voor overwerk op zaterdag. 

 

 

3. b Medewerker fulltime dienstverband; werkt volgens rooster om de week 35 uur/45 uur  

Deze week 45 uur ingeroosterd   

maandag dinsdag woensdag donderdag Vrijdag zaterdag zondag 
8.00- 17.00 uur 8.00 uur- 17.00 uur 8.00- 17.00 uur 8.00- 17.00 uur 8.00- 17.00 uur 

8.00- 11.00 uur 

boven rooster 

 

Medewerker werkt 3 uur op zaterdag boven rooster.  

Overwerk: 3 uur  

Overwerkvergoeding: 3 uur in geld tegen uurloon + een toeslag van 50% over deze 3 uur. 

NB: was deze medewerker voor 1 oktober 1998 al in dienst en was de cao 1998 van toepassing, dan geldt een toeslag van 100% voor overwerk op zaterdag. 

 

4. Volgens rooster wel overwerk  

4. Medewerker fulltime dienstverband  

(38 uur ingeroosterd) met consignatiedienst in een week   

maandag dinsdag woensdag donderdag Vrijdag zaterdag zondag 
8.00- 16.00 uur volgens rooster 8.00 - 14.00 uur volgens rooster 8.00- 16.00 uur rooster 8.00- 16.00 uur rooster  8.00- 16.00 uur rooster 18.00-  20.00 uur gewerkt na oproep 12.00- 16.00 uur na oproep 

Rooster van 38 uur. Op vrijdag (+2 uur) en op zaterdag (+4 uur) na oproep uit de consignatiedienst.  

Overwerk: 6 uur (2 uur op vrijdag en 4 uur op zaterdag).  

Overwerkvergoeding: 6 uur in geld tegen uurloon + een toeslag van 50% over deze 6 uur. 

NB: was deze medewerker voor 1 oktober 1998 al in dienst en was de cao 1998 van toepassing, dan geldt een toeslag van 100% voor de vier uur overwerk op zaterdag. 

 

5. Volgens rooster wel overwerk  

5. Medewerker fulltime dienstverband; werkt flink over    
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

07.00 – 08.00 boven rooster  

8.00- 16.00 volgens rooster  

16.00 – 17.00 boven rooster  

8.00-16.00  

16.00 – 21.00 boven rooster  

8.00-16.00  

16.00 – 21.00 boven rooster 

8.00-16.00  

16.00 – 21.00 boven rooster 

   

De medewerker was 32 uur ingeroosterd en werkt 17 uur meer. In totaal 49 uur.  

Overwerkvergoeding: 17 uur in geld tegen uurloon + een toeslag van 50% over deze 17 uur. 

 

3. Ploegendienst  

1. Volgens rooster wel overwerk 

1.  Medewerker ploegendienst; fulltime dienstverband; werkt volgens ploegenrooster in een week 24 uur    
maandag dinsdag Woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 
8.00- 16.00 uur  8.00 – 16.00 uur  8.00- 16.00 uur boven rooster 8.00- 16.00 uur  

Medewerker is 24 uur ingeroosterd en werkt op donderdag meer (+8 uur).  

Overwerk: 8 uur  

Overwerkvergoeding: 8 uur in geld tegen uurloon + een toeslag van 50% over deze 8 uur. 

 

4. Deeltijd  

1. Geen rooster wel overwerk 

1. Medewerker deeltijd dienstverband van 32 uur; werkt alle dagen behalve woensdag    
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 
8.00- 16.00 uur  8.00 - 16.00 uur  8.00 – 16.00 extra werk  

8.00- 16.00  

16.00 – 18.00 uur (werkt 2 uur langer door) 

8.00- 16.00 uur  

Medewerker heeft een dienstverband van 32 uur en werkt gebruikelijk 32 uur, maar deze week  

extra op de woensdag (+8 uur) en op de donderdag (+ 2 uur) in totaal 10 uur meer.  

Vergoeding 10 uur in geld tegen het geldende uurloon + een toeslag van: 

 • bij deeltijd tot 40 uur: 20%: 20% voor de 8 extra gewerkte uren op de woensdag 
 • bij deeltijd boven 40 uur: gelijk aan overwerk: 50% voor de 2 extra gewerkte uren op de donderdag.